Curs Monitor de Temps Lliure

330.00

Del 1 al 18 de juliol de 2024.

DADES PERSONALS
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Falta adjuntar el dni (màxim 2MB)
Falta adjuntar títol Graduat en ESO (màxim 2MB)
Falta adjuntar la foto carnet (màxim 2MB)
DADES DEL REPRESENTANT LEGAL (en cas de ser menor d'edat)
DADES D'INTERÉS:
AUTORITZACIONS
Donat que el drets d’imatge està reconegut a l’article 18.1 de la constitució i regulat per la llei orgànica 1/1982 de 5 de maig.
L'interessat verifica tota la informació i firma el document.
Es obligatori acceptar les condicions